Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. [Definicje]

1. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) składający zamówienie w Sklepie Internetowym (zwany dalej także Sklepem) posiadający status Konsumenta lub takiego statusu nieposiadający;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych (zawierająca umowy sprzedaży) w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;

5. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.miody-polskie.pl oraz www.miodypolskie.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

6. Sprzedawca – P.P.H.U. Orion Jarosław Kasprzyk, ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck adres e-mail: biuro@miody-polskie.pl, nr NIP 5740012741, REGON 150897904, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. [Postanowienia wstępne. Przedmiot regulacji.]

12. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie:

12.1.zasad korzystania ze Sklepu Internetowego;

12.2.zasad dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

12.3.warunków i zasad składania Zamówień drogą elektroniczną,

12.4.warunków sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności warunków składania zamówień na Towary w Sklepie, zapłaty ceny lub wynagrodzenia oraz kosztów.

13. Regulamin określa również termin i sposób dostawy, składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

14. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedawca, którego dane wskazano w pkt. 6 powyżej.

15. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest m.in.:

15.1.komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,  Opera, Safari;

15.2.minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600.

15.3.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

16. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

17. Prezentowane w Sklepie informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

18. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego  stosownie do jego przeznaczenia.

19. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

20. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.miody-polskie.pl oraz www.miodypolskie.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.

III .[Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego]

21. Ze Sklepu Internetowego można korzystać:

21.  1.   po dokonaniu rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego,

lub

21.2.    bez rejestracji, o której mowa powyżej, składając jednostkowe jednorazowe zamówienia

22.  W przypadku zakupu bez rejestracji Klient po wyborze produktu poprzez dodanie go do koszyka zakupów, dokonuje zamówienia wybierając opcję Złóż zamówienie. W tej sytuacji w formularzu zamówienia jednostkowego zobowiązany jest do podania dany osobowych w postaci imienia, nazwiska, telefonu, danych adresowych (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), adres email, a w przypadku, gdy zamówienia składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą: nazwę, numer nip, dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

23. Warunkiem rejestracji, której mowa w pkt 22 powyżej jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

24. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

25. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych),

dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

26.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

28. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania jakichkolwiek materiałów.

29.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa tzn. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgody z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. [Procedura zawarcia Umowy sprzedaży]

30. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.miody-polskie.pl lub http://www.miodypolskie.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

31.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

32.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

wybranej formy płatności,

wybranego sposobu dostawy,

przewidywanego czasu wysyłki,

uwagi Klienta.

33.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

34.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

35.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

36.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Miody Polskie – miód pszczeli klasy premium! – Zamówienie w trakcie realizacji”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

37. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

38. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. [Dostawa]

39. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia albo w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

40.  W przypadku wysyłki towarów, dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej – czas dostawy maksymalnie 48 godzin roboczych.

41.  Koszty dostawy określone są w stawkach wskazanych w cenniku dostaw, który udostępniony jest na stronie internetowej www.miody-polskie.pl i www.miodypolskie.com.pl . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

42.  Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia:

42.1.    zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Internetowego w przypadku wyboru przez Klienta metod płatności wskazanych w pkt. 44.1. poniżej;

42.2.    wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku wyboru metody płatności wskazanej w pkt. 44.2 poniżej.

43.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar.

VI. [Ceny i metody płatności]

44.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w stawce 5%, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

44.1.    przelewem na numer konta bankowego, podanego podczas składania zamówienia,

44.2.    za pobraniem w momencie otrzymania przesyłki.

VII. [Uprawnienie do odstąpienia od umowy]

45.  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie.

46. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie lub odbiór osobisty Towaru.

47. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

48.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

49.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

50. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. [Reklamacje dotyczące Towarów]

51.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

52.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mail: biuro@miody-polskie.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. [Postanowienia końcowe]

53.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

54. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

55. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.